«همه اجسام تمایل به حفظ وضعیت خود دارند.» این قانون اول اسحاق نیوتن در علم فیزیک را می‌توانید به […]